Regulamin


Spis treści

§1 Definicja zakresu usługi projektowania graficznego
§2 Definicja ceny ofertowej
§3 Wymagania dotyczące dostarczanych materiałów
§4 Sposób dostarczania tekstu
§5 Sposób dostarczania elementów graficznych
§6 Gdy brak jest odpowiednich zdjęć do projektu
§7 Wskazówki dotyczące oczekiwań wobec projektu
§8 Sposób dostarczania poprawek
§9 Akceptacja projektu do druku i odpowiedzialność
§10 Koszty dodatkowych usług
§11 Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez zlecającego
§12 Prawa autorskie do wykonanego projektu

§1 Definicja zakresu usługi projektowania graficznego

W cenie podstawowej podanej w ofercie przewidziane jest wykonanie projektu, za co rozumie się: sformatowanie i rozmieszczenie elementów w projekcie, zaproponowanie tła i grafiki ozdobnej, aranżacja całości do czytelnej i efektownej postaci.

§2 Definicja ceny ofertowej

Cena początkowa podana w ofercie może wzrosnąć w przypadku wystąpienia zmian w dostarczonych materiałach i/lub założeniach na etapie projektowania. Dopuszczalne poprawki bez dopłaty to proste zmiany typu: korekta literówek, subtelne poprawki w rozmieszczeniu elementów, bez znacznych zmian objętości poszczególnych elementów. Ceny dodatkowo płatnych usług [patrz §10].

§3 Wymagania dotyczące dostarczanych materiałów

Zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Do materiałów zalicza się:

  • cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. wszelka treść, informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.
  • zdjęcia
  • logo
  • mapy
  • ewentualne inne materiały do wykorzystania w projekcie

Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone i ostateczne. Każda druga zmiana materiałów w trakcie lub pierwsza po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. (Jedna poprawka materiałów w trakcie tworzenia projektu jest darmowa).

Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania przesłanymi zdjęciami i innymi plikami oraz, że korzystanie z nich nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a przysługujące zamawiającemu prawa do przesłanych zdjęć i plików obejmują prawo do udostępniania i rozpowszechniania w dowolnym czasie i formie.

§4 Sposób dostarczania tekstu

Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), możliwej do edycji.

§5 Sposób dostarczania elementów graficznych

Zdjęcia, loga i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.

Zdjęcia – zalecana rozdzielczość to nie mniej niż 250 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych).

Logo – powinno być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. CDR, PDF, EPS, AI.

§6 Gdy brak jest odpowiednich zdjęć do projektu

Jeżeli zlecający nie posiada odpowiednich zdjęć, zalecamy skorzystać z darmowych lub płatnych serwisów internetowych, np. https://stock.adobe.com/pl/.

§7 Wskazówki dotyczące oczekiwań wobec projektu

Zlecający zobowiązany jest przedłożyć oprócz materiałów, także prostą poglądową makietę projektu (opisany dokument tekstowy) z posadowieniem na niej poszczególnych elementów z dostarczonych materiałów takich jak tekst, zdjęcia, mapy, logo i inne lub/i dostarczyć do studia graficznego Profesja Studio maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań co do ulubionych kolorów czy ogólnego wyglądu projektowanego materiału. Wszelkie wstępne uwagi pomogą wykonać projekt sprawnie i bez zbędnego nakładu czasu obu stron na ewentualne poprawki. Tym samym koncepcja projektu musi być przez zlecającego wcześniej dobrze przemyślana. Każda druga zmiana założeń w trakcie lub pierwsza po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Jeżeli zlecający nie posiada koncepcji i nie ma uwag wstępnych, może powołać się na grafika. Wówczas jednak musi liczyć się z dopłatami w przypadku wystąpienia czasochłonnych poprawek i zmian do zaproponowanej wersji projektu.

§8 Sposób dostarczania poprawek

Po otrzymaniu gotowej wersji projektu zlecający zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie (sprawdzić treść i wygląd) i przygotować w punktach listę poprawek do naniesienia. W cenie projektu klient może zgłosić jedną poprawkę w trakcje tworzenia projektu bez dodatkowej opłaty. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości w jednej wiadomości e-mail. Jeżeli zlecający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je na raty lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio podyktowanymi to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy. Jeżeli poprawki oznaczają zmianę wcześniej przyjętych założeń naliczana jest dopłata [patrz §2, §3, §10]. 

§9 Akceptacja projektu i odpowiedzialność

Zlecający zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, akceptuje projekt w studiu graficznym Profesja Studio. Akceptacja projektu do realizacji ostatecznej zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy. Po akceptacji zlecającego ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wykonanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania.

§10 Koszty dodatkowych usług

Koszt wszelkich dodatkowych usług i dopłat wymienionych w §1 – §8 uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi 50 zł za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry przez studio graficzne Profesja Studio i zlecający jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

§11 Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez zlecającego

Osoba zlecająca projekt oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczyła do studia graficznego Profesja Studio w celach realizacji projektu są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi zlecający. Studio graficzne Profesja Studio ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez zlecającego jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.

§12 Prawa autorskie do wykonanego projektu

Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością studia graficznego Profesja Studio. Jeżeli Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem studia graficznego Profesja Studio musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). Studio graficzne Profesja Studio bezpłatnie zarchiwizuje wykonane projekty graficzne i w razie potrzeby udostępni zlecającemu w przypadku potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.